Wie zijn wij?

Lensink Accountants, gevestigd aan Molenweg 20a, 8181 BJ, Heerde, is een accountantskantoor in Heerde. De dienstverlening bestaat uit de gebruikelijke accountancydiensten.

Contactgegevens:

Molenweg 20a, 8181 BJ, Heerde

0578-700225

info@lensinkaccountants.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Lensink Accountants verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Bankrekeningnummer

– burgerservicenummer (BSN)

– gegevens met betrekking tot uw identiteitsbewijs

– Eventuele overige persoonsgegevens die u actief verstrekt

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Lensink Accountants verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om onze diensten te kunnen uitvoeren uit hoofde van de overeenkomst die wij met u gesloten hebben

– Lensink Accountants verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

– Ten behoeve van onze eigen financiĆ«le administratie

Lensink Accountants verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

  • Uitvoering van een overeenkomst
  • Wettelijke verplichting
  • Gerechtvaardigd belang

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Lensink Accountants neemt uitdrukkelijk geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lensink Accountants) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Lensink Accountants bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dat is in elk geval gedurende de looptijd van de overeenkomst en conform wettelijke verplichtingen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Lensink Accountants verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Lensink Accountants blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Lensink Accountants gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lensink Accountants en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lensinkaccountants.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Lensink Accountants wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht u vragen hebben rondom de verwerking van uw persoonsgegevens dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lensink Accountants neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact met ons op dan wel per mail via info@lensinkaccountants.nl